ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Sepisování nájemních smluv na bytové a nebytové prostory dle pokynů vlastníka nemovitosti.
Pravidelné zvyšování nájemného dle zákonů o deregulaci.
Smluvní zajištění vypracování stavebních plánů.
Komunikace s příslušnými úřady na základě Vámi udělené plné moci zajištění jejich souhlasných stanovisek.
Zajištění stavebního povolení, kolaudačního řízení a povolení, ohlášení atd.
Výběr firem na realizaci projektu včetně potřebných smluv dle pokynů vlastníka nemovitosti.
Dozor nad kontrolou účtovaných cen a skutečně dodaného materiálu a odvedené práce.
 

EKONOMICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Správu nemovitosti provádíme na základě pravidelného měsíčního paušálu - její součástí je předepisování provozních záloh na služby a jejich vyúčtování, vedení účetnictví včetně roční uzávěrky, vedení fondu oprav včetně návrhů na jeho využití. Vedení účetnictví zahrnuje zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy faktur přijatých a vydaných, vedení evidence majetku, předkládání přehledů o přijatých zálohách od vlastníků jednotek, nájemníků, předkládání výkazu o účetním hospodářském výsledku, sestavení účetní závěrky, běžné účetní poradenství a vysvětlení složitých postupů, zákonů a norem, vedení pokladní knihy, vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči nájemníkům.

PROVOZNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor nemovitosti.
Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v případě zájmu majitele nemovitosti.
Smluvní provádění revizí dle příslušných norem ČSN a dalších platných zákonů a vyhlášek.
Sledování platnosti revizí a smluvní odstraňování závad zjištění při revizích.
Vedení knihy závad a revizí.
Zajištění a odstranění drobných oprav v nemovitosti.
Návrhy na opravy, údržbu a rekonstrukce nemovitostí včetně zhodnocení potřeby oprav.
Smluvní zajištění dodávek služeb a všech energií.
Vyřizování stížností a podnětů od nájemníků a jejich řešení ve spolupráci s majitelem nemovitosti.
Dohled nad průběhem prací realizovaných jednotlivými dodavateli.
Označení nemovitosti údaji o správci a kontaktem na havarijní službu.